HomeCase Study

Case Study

Case Study

VITAM có kinh nghiệm tư vấn và triển khai những dự án số hoá, lưu trữ điện tử quan trọng trên toàn quốc

Khách hàng: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ
Khách hàng: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ
Khách hàng: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ
Khách hàng: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ