Vitam MIS - BI

Giải pháp kho dữ liệu và báo cáo thông minh

Vitam MIS-BI

Vitam MIS –BI – Hệ thống cơ sở dữ liệu và báo cáo kinh tế – xã hội đã được xây dựng theo chuẩn mực của thế giới nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý và là công cụ cho nhóm lãnh đạo của đơn vị/tổ chức phân tích, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ra quyết định điều hành nhanh chóng, hiệu quả dựa vào dữ liệu có tính nhất thời, được cập nhật đều đặn và liên tục. Hệ thống không chỉ xây dựng kho dữ liệu tập trung của tất cả các lĩnh vực hoạt động đặc thù ngành trong tổ chức mà còn là dữ liệu quản trị của tất cả các đơn vị thành viên trong tổ chức.

Lợi ích

Xây dựng kho CSDL

Xây dựng kho cơ sở dữ liệu là bước đầu tiên để làm nền móng cho việc phát triển các hệ thống báo cáo thông minh cho người quản trị/quản lý trong các tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, hoạt động và kinh doanh.

Hạn chế rủi ro

Hạn chế rủi ro và có thể chủ động theo dõi với hệ thống dữ liệu lớn của doanh nghiệp.

Giảm thiếu chi phí

Giảm thiểu chi phí với chất lượng dữ liệu được tích hợp và kiểm tra xác nhận dữ liệu.

Tăng quy mô

Tăng quy mô và giám sát dự án giúp cho việc triển khai công việc của doanh nghiệp thành công.